/ چنین فرموده‌اند

بسیج لشگر مخلص* خداست .

* Mokh less

Advertisements