/ شب قدر

داستان ؛ داستان چشم است ، پلکی که بر هم نرفت ، اشکی که گل کرد خاک گونه را و متولد شد «آدم»ی تازه .

Advertisements