/ روابط میان کلمات

«عاشقی» که از «عشق» هیچ نداند با همان «الف» بکارت «معشوق» را بر باد میدهد .

Advertisements